Härmed kallas till extra stämma i Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för.

Tid: 11 december 2018, klockan 14.30.
Plats: Sal 1 på STEG.

Bakgrund

Vid ordinarie stämma (16 oktober 2018) antog föreningen styrelsens förslag till stadgeändringar. Enligt stadgarna måste ändringsförslag antas av två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum för att träda i kraft. Denna extra stämma har till enda uppgift att fatta ett andra beslut om stadgeändringsförslaget.

 Stämman förväntas ta ca 15 minuter i anspråk, varpå sedan tidigare utlysta möten vidtar.

 Dagordning till den extra stämman:

Dagordning

 Väl mött i december, hälsar

Olof Landelius