Stockholms Estetiska Gymnasium på delad 2:a plats i Stockholms stads brukarundersökning!

Sök till oss >>

Allt om färdighetsprov och hur det går till att söka till oss!

Vilka kurser har vi? >>

Poängplaner för våra grenar dans, musik och teater!

Särskilda satsningar hos oss:

“STEG LÄSER”

För att tillgodogöra sig kunskaper krävs goda läskunskaper och därför har vi på STEG valt att satsa särskilt på detta:

  • Fram till höstlovet inleds varje dag (måndag-torsdag) med en halvtimmes tyst läsning av valfri skönlitterär bok
  • Fram till höstlovet har vi lästräning i grupper om 4-6 elever med en lärare

HALVKLASSUNDERVISNING

  • I årskurs ett får eleverna undervisning i halvklass i svenska en gång per vecka

DEMOKRATIARBETE

  • Då skolan är ett kooperativ satsar vi på en utbildning i elevdemokrati för att medvetandegöra vikten av och uppmuntra elever att delta i styret av skolan
  • Demokratiarbetet och undervisningen generellt syftar också till att göra eleverna aktiva och medvetna samhällsmedborgare

STUDIETEKNIK OCH MOTIVATIONSTRÄNING

  • I början av varje läsår har vi en särskild satsning på att visa på förutsätt-ningarna för utveckling och lärande
  • Vi arbetar med att medvetandegöra vikten av koncentrationsförmåga och begrepp som mindset (inställning) och grit (uthållighet) samt motivation och målformuleringar
  • Vår speciallärare undervisar i studieteknik

STEG:S NOBELPRIS I LITTERATUR

  • En tävling i skönlitterärt skrivande med en prispeng på 800 kronor