Publicerat 2020-10-06

Härmed kallas till föreningsstämma i Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för.
Stämman äger rum vid scenen på STEG tisdagen 20 oktober 2020 med start klockan 14.30.

Med tanke på den pågående pandemin ber vi om förhandsanmälan om närvaro, på Schoolsoft eller med mejl till olof.landelius@estetiska.se senast måndagen 19 oktober. För det fall att uppslutningen blir större än vad som kan anses tillrådligt kommer vi att be om deltagande på distans genom Zoom.

STEG ägs av en ekonomisk förening. I föreningen är såväl elever som personal medlemmar. Stämman är föreningens högsta beslutande organ; den väljer styrelse och röstar om budget och andra viktiga frågor. Stämmohandlingar och valberedningens förslag till styrelse kommer att publiceras i god tid före stämman. Med denna kallelse bifogas dagordning för stämman.

Väl mött!

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Justering av röstlängd.
 3. Val av justeringspersoner.
 4. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
 5. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas utlåtande.
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Fastställande av arvoden till ordförande, sekreterare, ordinarie styrelseledamöter, suppleanter,valberedning och revisorer.
 9. Fastställande av medlemsavgift.
 10. Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 11. Val av ordförande för styrelsen, övriga ordinarie styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter.
 12. Val av adjungerade elever.
 13. Val av revisor eller revisorer.
 14. Val av valberedning.
 15. Antagande av budget för det påbörjade verksamhetsåret.
 16. Beslut om ordning för elev- och personalmöten.
 17. Övriga frågor.

  STEG – Stämma 2020 – dagordning