Kallelse till extra föreningsstämma 26 maj 2020

Styrelsen för Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. har beslutat kalla till extra föreningsstämma tisdagen 26 maj. Vid denna extra stämma ska val av styrelse ske.

Stämman kommer att äga rum på Stockholms Estetiska Gymnasium tisdagen 26 maj 2020 klockan 14.30. Vi uppmanar alla som vill närvara vid stämman och som inte skulle befinna sig på skolan vid den tidpunkten av någon annan orsak att delta på distans, via Zoom. Zoom-kod: 513 663 1099

Vi skulle vilja be alla medlemmar som har för avsikt att närvara att anmäla detta i förväg, på Schoolsoft eller med mejl till olof.landelius@estetiska.se för att vi ska kunna förbereda röstlängd och dimensionera tekniken. Det vore önskvärt att ha anmälan om närvaro senast måndagen 25 maj. Vi påminner också om att det är möjligt att lämna fullmakt till annan medlem att rösta å ens vägnar.

Stämman har som enda punkt att ta ställning till valberedningens förslag till ny styrelsesammansättning. Detta förslag kommer att presenteras av valberedningen i god tid före stämman.

Denna extra stämma skulle från början hållits i slutet av mars, men sköts upp på grund av coronapandemin. Styrelsen har nu beslutat att stämman ska hållas, men under sådana former att den är förenlig med myndigheters riktlinjer och rekommendationer.

Styrelsen har enhälligt bestämt sig för att ställa sina platser till förfogande. Anledningarna härtill utvecklas i dagordningen, som bifogas.

STEG – Extra stämma 200526 dagordning